Jessica Alba and Drew Learn How to Make Delicious Veggies with Tzatziki Dip | #Grandgoals

Entertainment & Celebs

Big thank you to Iska Lupton and Anastasia Miari for teaching us your ways!

Drew and Jessica Alba are in the kitchen with Iska Lupton, Yiayia, and Anastasia Miari to demonstrate how to make Mediterranean vegetables with a beautiful tzatziki dip!

 

For more: https://amzn.to/33meGRj