Drew Takes a Tour of Philadelphia! | Hometown Spirit

Entertainment & Celebs

We definitely wanna take this tour...

Jamie Reibenbach takes Drew on a tour of Philadelphia to celebrate what makes the city unique!